Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is onderdeel van het Gegevensbeschermingsbeleid van Moeleker Custom Cooking B.V., tevens handelend onder de naam Moeleker Service Team, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 56599080 en statutair gevestigd te Goes. De meest actuele privacyverklaring is op te vragen via onze website www.moeleker.nl.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens van (oud) klanten, leveranciers en (oud) medewerkers, die door Moeleker Service Team verwerkt worden.

Doeleinden

Moeleker Custom Cooking verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Die verwerking gebeurt nog deels handmatig, maar veelal met behulp van computers, smartphones, tablets, servers, databases, etc., zodat er sprake is van geautomatiseerde verwerking. Deze gegevens verwerken wij voor de uitvoering van een overeenkomst, voor sollicitatieprocedures, voor een optimale werking van de site, voor marketingdoeleinden en voor de bescherming van veiligheid en eigendommen. Binnen Moeleker Custom Cooking B.V. wordt er geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens.

Indien Moeleker persoonsgegevens voor marketingdoeleinden wenst te gebruiken, dan zult u hier expliciet over geïnformeerd worden.

Geldende wet- en regelgeving

Bij de verzameling en verwerking van uw gegevens zal de geldende wet- en regelgeving in acht worden genomen. Wij dragen zorg voor de bescherming van persoonsgegevens welke altijd in verhouding staat tot het doel van de gegevensverwerking.

Grondslagen

Grondslagen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn; ten behoeve van wettelijke bepalingen, de uitvoering van een overeenkomst, op basis van toestemming en/of ten behoeve van een algemeen / gerechtvaardigd belang.

Derden

Uiteraard werken wij samen met derden partijen en ontkomen wij er in bepaalde gevallen niet aan om persoonsgegevens aan deze partijen door te sturen. Om zorg te dragen voor de vereiste organisatorische en technische beschermingsmaatregelen van deze persoonsgegevens sluit Moeleker Custom Cooking met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst af.

Wij zullen uw gegevens niet verkopen en/of zonder toestemming ter beschikking stellen aan derden wanneer dit voor marketingdoeleinden gebruikt zal worden.

Uw rechten

U kunt ons verzoeken om inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens van u worden verwerkt (recht op inzage). Daarnaast kun u ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren (recht op rectificatie) of zelfs volledig te verwijderen (recht op vergetelheid).

Wanneer u bij ons bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons ook verzoeken om de verwerking (tijdelijk) te beperken. Van persoonsgegevens, die u zelf aan ons heeft verstrekt en die door ons met uw toestemming worden verwerkt, kunt u verlangen dat deze overgedragen worden aan een door u aan te wijzen derde.

Indien uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming door ons worden verwerkt, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen? Of bent u ontevreden over de wijze waarop wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dit graag via info@moeleker.nl.

 

U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.