MVO BELEID
Moeleker Custom Cooking BV

Moeleker Custom Cooking B.V. hierna te noemen Moeleker en de aan Moeleker gerelateerde bedrijven voeren een ongecertificeerd MVO beleid binnen haar onderneming(en). Moeleker streeft daar waar mogelijk zoveel mogelijk naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en nemen hiervoor mvo integraal mee in de cultuur van de onderneming.

Bij alle bedrijfsbeslissingen en activiteiten neemt Moeleker haar verantwoordelijkheid voor de effecten op de mens en het milieu. Deze waarde op sociaal (People), ecologisch (Planet) en economisch (Profit) gebied zijn verankerd in de bedrijfsvoering. Concreet is het ondernemingsbeleid gericht op zowel competitief als duurzaam opereren in aansluiting op de behoefte van de afnemer.

People

Als een goede werkgever staat het welzijn van de medewerkers op de eerste plaats. Moeleker streeft naar een open bedrijfscultuur waar de medewerker wordt gekend en gehoord. Naast een prettig werkcultuur biedt de organisatie een veilige en gezonde werkomgeving. Daarvoor heeft Moeleker een Ri&E opgesteld en voldoen aan relevante gezondheids- en veiligheidswetgeving. Medewerkers krijgen daarnaast voldoende mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen en met het aanbieden van stageplaatsen geeft Moeleker iedereen een kans op de arbeidsmarkt.

  • VCA trainingen en opleidingen beschikbaar voor al onze medewerkers.
  • Voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluid-, stof- en trillinghinder in onze eigen dan wel de werkomgeving van onze afnemers.
  • Aanbieden van degelijke werkkleding, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Planet

Als Moeleker hebben en voelen wij een zorgplicht om de nadelige gevolgen van onze activiteiten voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Vanuit de wet milieubeheer nemen wij het terugdringen van de milieubelasting mee in de bedrijfsvoering.

  • Recent een nieuwbouwpand in gebruik genomen met een hoge mate van energiebesparende maatregelen zoals: hoge isolatiefactor, gasloos verwarmen e.d.
  • Moeleker maakt gebruik van een milieustraat voor het scheiden van afval (papier/karton/hout/chemicaliën/afgekeurde apparatuur)
  • Het wagen park is recent, en voldoet aan de laatste normen (euro6), tevens kiest de directie ervoor om hybride of elektrisch te rijden daar waar mogelijk.
  • Meer maatregelen tot het reduceren van autokilometers, en daarmee CO² emissie, zijn genomen door medewerkers te laten overnachten indien er meerdere dagen op een locatie wordt gewerkt. Deze maatregel levert bovendien een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid bij derden.
Profit

Bij alle bedrijfsbeslissingen en selectie van leveranciers wordt gekeken naar de impact op de mens en het milieu. Het maken van winst is daarbij noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Door winst te maken kan Moeleker investeren in de mens, middelen en de omgeving. Wat vervolgens resulteert in maatschappelijke winst en waarde op maatschappelijk gebied en welvaart. Door continue verbeteren van onze bedrijfsprocessen en alert te blijven op veranderingen in de markt kan de continuïteit worden gewaarborgd.

Moeleker hanteert daarnaast een proactief informatie beleid, waarbij haar klanten worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in de markt. Door het aanbieden van nieuwe technieken en apparatuur die het milieu en klanten ten goede komen. Service en meedenken met onze klant zijn onze speerpunten waarbij samen gekozen wordt voor een duurzame oplossing.